Xử lý tiến trình dataskq gây load cao trên DirectAdmin

Để kiểm tra chi tiết tiến trình này, chúng ta cần truy log theo lệnh sau:

 tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log

Từ kết quả trên chúng ta thấy tiến trình bị queue khi lấy dữ liệu tại file tickets.list. Có thể file này quá lớn nên làm tiến trình này không hoàn thành và đọng lại. Để xử lý vấn đề này, chúng ta làm như sau:

cd /usr/local/directadmin/data/admin // truy cập thư mục
 
cp tickets.list tickets.list.backup //sao lưu dự phòng file trước khi xử lý
 
echo -n “” > tickets.list // tạo một file trống mới
 
killall -9 dataskq directadmin // giải phóng toàn bộ các tiến trình  dataskg
 
/etc/init.d/directadmin restart // khởi động lại dịch vụ DirectAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *