Striptags HTML

Tool Strip Tags html, Paste đoạn html vào ô dưới và bấm Submit

Kết quả

Các Tools khác