Sửa lỗi The certificate is not trusted in all web browsers LiteSpeed

Hướng dẫn Sửa lỗi The certificate is not trusted in all web browsers trên Server LiteSpeed

Lỗi trên do không load được nội dung của CA root nên báo lỗi. Để fix lỗi này, bạn ssh vào server mở file cấu hình của website:

/usr/local/lsws/conf/templates/site_cua_ban.xml

Tìm đến dòng ” <CACertFile></CACertFile>” và chèn đường dẫn chứa cacert vào.

<CACertFile>/usr/local/directadmin/data/users/pocaco/domains/site_cua_ban.cacert</CACertFile>

Lưu lại và cho restart litespeed là được.

/etc/init.d/litespeed restart

Nếu file bị update lại, set quyền Read Only như sau

*Dùng lệnh #chattr +i  /usr/local/lsws/conf/templates/site.xml để set quyền read only để file không bị update lại. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *