Hướng dẫn cài đặt IMAP imap_open()trên server sử dụng DirectAdmin

1. Bước đầu tiên tải về script cài đặt IMAP.

cd /root
wget files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh
chmod 755 imap_php.sh
./imap_php.sh

2. Chỉnh sửa file imap_php.sh

Nếu bạn đang sử dụng CB 2.0 chỉnh sửa như bên dưới.
Đổi:
CONFIGURE=configure.php5
Thành:
CONFIGURE=configure.php55
hoặc đúng với phiên bản PHP bạn đã cài đặt CB 2.0
Nếu bạn đang sử dụng suPhp, php-fpm hoặc fastcgi, đổi thông tin tương tự như sau:
WEB=ap2
to be:
WEB=suphp
WEB=fpm
WEB=fastcgi
Sau đó tiến hành cài đặt.

2. Một số lỗi thường gặp khi cài đặt

Nếu bạn gặp thông báo lỗi trong quá trình cài đặt, một số plugin có thể thiếu trong quá trình cài đặt.

1) install c-client.

Debian:
apt-get install libc-client-dev
rpm systems (CentOS, fedora):
yum install libc-client libc-client-devel
Reported for CentOS 64-bit, also run:
yum install krb5-appl-clients.x86_64
yum install krb5-appl-servers.x86_64

2) Làm theo hướng dẫn:

Truy cập http://help.directadmin.com/item.php?id=252
thêm 2 dòng vào phía dưới (đừng quên thêm dấu \ sau các dòng trước và kết thúc không có dấu )
–with-imap=/usr/lib/dovecot/imap \
–with-imap-ssl

3) Chạy lại php:

./build php n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *